Sinau Tembang Macapat

Posted by: HAFIZH SMA 1 SRAGEN / Category:

Ing kalodhangan iki ayo padha nyinau nembang Dhandhanggula. Sadurunge miwiti nembang, kudu ngapalake dhisik lancaran Bendrong supaya mangerteni endhek dhuwure swara.Sokur-sokur yen ana gender utawa saron sing bisa kanggo ninthing sepira endhek dhuwure swara, dadi ora blero.
Perlu dikawuningani yen tembang Macapat iku gunane kanggo maca buku crita, mulane irama tembang macpat iku irama mardika utawa bebas.
Titi laras kang katulis ing dhuwur iku titi laras yasane K.R.T. Wreksadiningrat ing Surakarta Hadiningrat kang uga diarani titi laras Kepatihan, dudu titi laras Sariswara yasane Ki Ajar Dewantara.


1.
Pamedhare wasitaning ati,
cumanthaka aniru pujangga,
dhahat mudha ing batine,
nanging kedah ginunggung,
datan wruh yen akeh ngesemi,
ameksa angrumpaka,
basa kang kalantur,
tutur kang katula-tula,
tinalaten rinuruh kalawan ririh,
mrih padhanging sasmita.

2.
Sasmitaning ngaurip puniki,
mapan ewuh yen ora weruha,
tan jumeneng ing uripe,
akeh kang ngaku-aku,
pangrasane sanpun udani,
tur durung wruh ing rasa,
rasa kang satuhu,
rasaning rasa punika,
upayanen darapon sampurna ugi,
ing kauripanira.

3.
Jroning Kur'an nggone rasa yekti,
nanging ta pilih ingkang uninga,
kajaba lawan tuduhe,
nora kena den awur,
ing satemah nora pinanggih,
mundhak katalanjukan,
temah sasar susur,
yen sira ayun waskitha,
sampurnane ing badanira puniki,
sira anggegurua.

0 komentar:

Poskan Komentar